Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Puur van't veld VOFLO en de koper. Bij tegenstrijdig tussen de voorwaarden van Puur van't veld VOFLO en deze van de koper, primeren deze van Puur van't veld VOFLO. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper van rechtswege de volledige algemene voorwaarden die hier zijn opgesomd

 1. Prijzen: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen inclusief BTW en uitgedrukt in EURO. Puur van't veld VOFLO behoudt zich het recht om wijzigingen in prijzen aan te brengen door veranderende omstandigheden in de markt.

 2. Informatie: Puur van't veld VOFLO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. Alle gegevens zoals afmetingen, kleuren, prijzen ... die op de site vermeld staan kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en zijn niet bindend. Foto's mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Puur van't veld VOFLO. Puur van't veld VOFLO behoudt zicht het recht om een schadevergoeding te eisen bij vaststelling van eventuele inbreuken.

 3. Afhaling van de goederen: Bij keuze afhaling op de kwekerij dienen deze afgehaald te worden op volgend Adres: kapstraat 4, 8840 Oostnieuwkerke op een overeengekomen tijdstip tussen Puur van't veld VOFLO en de koper. Bestellingen worden ook op locatie afgeleverd. Hiervoor kunnen verzendkosten aangerekend worden. Gezien de aard van de producten dient de afhaling door te gaan binnen één week na bestelling van uw producten. Bij afhaling kan Puur van't veld VOFLO niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, verhitting, vorst- of andere schade bij vervoer door de klant. Wanneer bestellingen niet binnen één week na bestelling worden afgehaald kan Puur van't veld VOFLO de kwaliteit van het product niet verder garanderen. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Puur van't veld VOFLO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van uw bestelling.

 4. Bestelling van planten: Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt niet bij producten die gevoelig zijn voor afsterven of snel vervallen (Wetboek Economisch Recht art.VI.53.4) Het annuleren of wijzigen van een bestelling dient dan ook te gebeuren binnen de 12 uur na de registratie van de bestelling. Dit kan geheel kosteloos, behalve indien de planten reeds zijn vertrokken vanuit de kwekerij. Na deze 'periode' of vanaf het moment dat de levering is vertrokken vanuit onze kwekerij, indien u afziet van uw bestelling wordt 100% aangerekend exclusief BTW, bepaalt op uw aankoopbedrag. Puur van't veld VOFLO behoudt zich het recht een bestelling te weigeren indien deze wegens omstandigheden niet geleverd kan worden.

 5. Privacy: De aan Puur van't veld VOFLO verstrekte klantgegevens worden enkel gebruikt tot uitvoering van onze kerntaken zijnde bestellingen, aanbiedingen, enz. Deze data worden niet aan derden verstrekt. Uzelf kan zich ook steeds verzetten tegen het opsturen van mailings, infobrieven etc.

 6. Overmacht: Puur van't veld VOFLO wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht. Puur van't veld VOFLO zal dit schriftelijk of via email aan de koper melden.

 7. Garanties: Planten: Verdere groei en bloei kunnen we niet garanderen, gezien de onmogelijkheid op de behandelingen toezicht uit te oefenen. Op andere producten biedt Puur van't veld VOFLO garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

 8. Betaling op factuur: In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling der facturen, zijn vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, intresten verschuldigd a rato van 12% per jaar. De intresten vervallen van dag tot dag en worden jaarlijks gekapitaliseerd. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling der facturen, worden de verschuldigde bedragen ten titel van schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% met een minimum van € 100. Puur van't veld VOFLO heeft het recht om de leveringen te schorsen bij gehele of gedeeltelijke niet betaling. Indien wij ons verplicht zien een rechtsgeding in te leiden om betaling te bekomen, verklaart de klant zich akkoord een rechtsplegingsvergoeding ten zijnen laste te laten begroten op grond van art. 1022 van het gerechtelijk wetboek. 

 9. Betwisting: In geval van betwisting of gebeurlijke geschilpunten omtrent deze factuur, is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd.

 10. Klachten: Klachten met betrekking tot leveringen/afhalingen dienen ons bij aangetekende brief of mail overgemaakt te worden binnen de 24 uur na levering/afhaling van het product. Klachten met betrekking tot de facturen binnen ons bij aangetekende brief overgemaakt te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum.

 11. Verzakingsrecht - retourneren: De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. (Opgelet! Planten vallen niet onder het verzakingsrecht) 

 12. Terugname van planten: planten worden niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen. Eventuele kosten voor verzending (heen) en retour zijn ten laste van de koper, alsook een waardevermindering van 15% op de teruggenomen planten. Een fytosanitaire controle vindt plaats en een eventuele bijkomende waardevermindering kan van toepassing zijn.

Puur van't veld VOFLO

kapstraat 4
8840 Oostnieuwkerke, West-Vlaanderen, België
BTW BE 0827.474.039
GSM: +32 (0)485 62 27 34
info@puurvantveld.be

test